Felhasználás feltételei


    Melléklet a 15/2011.(11.30.) sz. önkormányzati rendelethez
    Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák Szilvásvárad Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), illetve az általa a Szilvásvárad Kártya működtetésével a külön jogszabály szerint szálláshely-szolgáltatást végző szálláshely, a Kártyabirtokos, valamint a Szilvásvárad Kártya Elfogadó Partner közötti Szolgáltatói jogviszony létrejöttét, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a Felek jogait, kötelezettségeit, felelősségét.
    Információk
    (1) A Szilvásvárad Kártyával kapcsolatos általános információk elérhetők a Szilvásvárad Idegenforgalmi Egyesület hivatalos honlapján a www.szilvasvarad.info.hu/-n továbbá tájékoztatás kérhető az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.
    (2) A Szilvásvárad Kártya honlapján és Szilvásvárad Község Önkormányzatában, valamint a sajtóban közzé kell tenni az alábbiakat:
    Szilvásvárad Kártya igénybevételének részletes feltételei,
    Szilvásvárad Kártya szabályzata és általános szerződési feltételek,- a Szilvásvárad Kártya által igénybe vehető kedvezmények köre, mértéke és az elfogadóhelyek címlistája,
    Ügyfélszolgálat helye, elérhetősége.

     1.      A Kártyaszerződés létrejötte
     1.1     A Kártyabirtokos az ÁFSZ-t személyesen, Szilvásvárad Község közigazgatási határán belül működő, külön jogszabály szerint szálláshely-szolgáltatást végző szálláshelyen kapott Bejelentőlap aláírásával fogadja el. Ezen időponttól jogosult a kedvezmények igénybevételére.
    1.2     A Szilvásvárad Kártya előállításának költségeit Szilvásvárad Község Önkormányzata viseli. A Szilvásvárad Kártya használata során felmerült kedvezményeket az Elfogadó Partner biztosítja. A Szilvásvárad Kártya igénylése és átvétele a Kártyabirtokosra nézve külön díjazást nem igényel.
    2.        A Szilvásvárad Kártya igénylése
     2.1.   A Szilvásvárad Kártya külön igénylése nem szükséges, arra jogosult valamennyi, Szilvásvárad Község közigazgatási határán belül működő, külön jogszabály szerint szálláshely-szolgáltatást végző szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő bármely természetes személy, aki a Bejelentőlapot kitölti és aláírásával elfogadja az ÁFSZ-t.
     2.2.   A Bejelentőlapon feltüntetett adatokat a Szállásadó jogosult ellenőrizni a megadott adatoknak a személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatokkal történő összevetése útján.
     2.3.   A Szilvásvárad Kártya igénylése során nincs helye meghatalmazott útján történő eljárásnak.
     2.4.   A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Szilvásvárad Kártya rendszer üzemeltetése során a Bejelentőlapon megadott személyes adatokat (név, lakcím, igazolványszám, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím és egyéb személyes adatok) a Szilvásvárad Kártyára való felhasználási jogosultság ellenőrzése, a Szilvásvárad Kártya kiállítása és az igénybe vehető kedvezmények érvényesítése céljából és ahhoz kötötten az Elfogadó Partner, illetve az Elfogadó Hely képviselője megismerje, kezelje és felhasználja.
     2.5.   A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylőlapon szereplő személyes adatait Szilvásvárad Község Önkormányzata – a személyazonosság felfedése nélkül – statisztikai célra felhasználja és az így keletkezett statisztikai információkat, adatokat a Szilvásvárad Kártya Elfogadó Helyekre továbbítsa. A személyes adatok felhasználására a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a 170/1993.(XII.3.) Kormány rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kerülhet sor.
     3.        A Szilvásvárad Kártya átvétele
     3.1.   A Kártyabirtokos a Szilvásvárad Kártyát, annak adatait semmilyen módon nem módosíthatja.
    3.2.   A Kártyabirtokos felelős minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Szilvásvárad Kártya igénylése során hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét, továbbá a Szilvásvárad Kártya előállításával és átadásával kapcsolatos költségeket.
    4.        A Szilvásvárad Kártya használata
    4.1.        A Kártyabirtokos a Szilvásvárad Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételére a Szilvásvárad Kártya átvételével válik jogosulttá.
    4.2.        A Kártyabirtokos a Szilvásvárad Kártyával a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatóknál az ott megjelölt kedvezmények igénybevételére jogosult.
    4.3.        A kedvezmények kizárólag a Kártyabirtokos és a kártyán feltüntetett maximum 3 további személy által személyesen vehetők igénybe: azzal, hogy
    –  csoportos kedvezmény nem alkalmazható,
    –  más kedvezménnyel össze nem vonhatók,
    –  az Elfogadó Partner a meghirdetett kedvezmény igénybevételének részletes szabályait eltérően szabályozhatja, de erről előzetes tájékoztatást kell adnia.
    4.4.        Hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. – esetén kedvezmény nyújtása nem kötelező az Elfogadó Partner részéről.
    4.5.        A Kártyabirtokos a kedvezmény igénybevételéhez köteles az ellenérték megfizetését megelőzően a Szilvásvárad Kártyát az Elfogadó Helyen felmutatni, továbbá kérés esetén a személyazonításhoz szükséges okmányokkal együtt a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása céljából bemutatni az Elfogadó Hely képviselőjének, aki azt – az ellenőrzést követően – köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.
    4.6.        Az Elfogadó Hely képviselője megtagadja a kedvezmény igénybevételét és jegyzőkönyv felvétele mellett a Szilvásvárad Kártyát bevonja, amennyiben
    –  azt nem az arra jogosult személy használja, azaz a használó által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Szilvásvárad Kártya adataival;
    –  a Kártyabirtokos a kártyán szereplő jogosultsági időn kívül kísérli meg a kedvezmény igénybevételét.
    4.7.        A Szilvásvárad Kártya bevonása ellen a Kártyabirtokos panasszal élhet a Szilvásvárad Kártya kibocsátója, azaz Szilvásvárad Község Önkormányzata felé
     4.8.        A Szilvásvárad Kártya el nem fogadása, bevonása esetén a Kártyabirtokos a kedvezmények nélküli árat köteles kiegyenlíteni, vagy amennyiben a termék/szolgáltatás természete lehetővé teszi, elállhat a vásárlástól, illetve szolgáltatás igénybevételétől.
     4.9.        Szilvásvárad Község Önkormányzata az Elfogadó Helyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket a Rendszerhez csatlakozástól számított 2 munkanapon belül közzéteszi a www.szilvasvarad.info.hu internetes oldalon.
     4.10.     Szilvásvárad Község Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a Kártya Elfogadó Helyeket, illetve a kedvezmények mértékét az Elfogadó Partnerek jóváhagyásával megváltoztassa, amelyről a Kártyabirtokosokat tájékoztatja.
     4.11.     A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szilvásvárad Kártyával az Elfogadó Helyeken a közzétett kedvezmények igénybevételére jogosult.
     4.12.     Az Elfogadó Helyeken a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadó Hely bejáratánál és a kasszánál) a Szilvásvárad Kártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó matrica jelöli a Szilvásvárad Kártya használatának lehetőségét.
     5.        A Szilvásvárad Kártya érvényessége
     5.1.        A Szilvásvárad Kártya érvényessége a szálláshely elfoglalásától (bejelentkezés) az elutazás napjának – az utolsó regisztrált vendégéjszakát követő nap – 24:00 órájáig tart, mely a kártyán féltüntetésre kerül.
     6.        A Szilvásvárad Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, és az adatváltozás bejelentése
     6.1.        A Kártyabirtokos köteles a Szállásadó részére haladéktalanul bejelenteni, ha a Szilvásvárad Kártyát ellopták, elveszítette vagy használhatatlanul megrongálódott.
     6.2.        A Szállásadó a bejelentés alapján egy alkalommal intézkedik a Szilvásvárad Kártya pótlásáról. A Kártya pótlásának díja a mindenkori Idegenforgalmi Adó mértéke, melyet a Szállásadónál köteles fizetni a Kártyabirtokos.
     7.        A Szilvásvárad Kártya letiltása, bevonása
     7.1.        A Szilvásvárad Kártya letiltásra, illetve bevonásra kerül:
    –         a Kártyabirtokos erre irányuló kérése esetén,
    –         a Szállásadó, az Elfogadó Partner, valamint Szilvásvárad Község Önkormányzata rendelkezése alapján, amennyiben:
    § a Szilvásvárad Kártyát nem az arra jogosult használja,
    § a Szilvásvárad Kártya érvényességi ideje lejárt,
    § a Kártyabirtokos súlyosan megsérti a Kártyaszerződés rendelkezéseit.
     7.2.        Amennyiben a használni kívánt Szilvásvárad Kártya érvényességi ideje lejárt, úgy az Elfogadó Hely felhívja erre a Kártyabirtokos figyelmét, azonban a Szilvásvárad Kártya bevonására nem kerül sor.
     7.3.        Érvénytelen Szilvásvárad Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.
     7.4.        A Szilvásvárad Kártyával igénybe venni kívánt kedvezmény megtagadásának tényéről és okáról az Elfogadó Hely jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben fel kell tüntetni a Kártyabirtokos esetleges észrevételeit.
     7.5.        A Szilvásvárad Kártya jogosulatlan használata esetén az Elfogadó Helyen jegyzőkönyv készül, melyet az Elfogadó Partner köteles Szilvásvárad Község Önkormányzata részére haladéktalanul elküldeni.
     8.        Reklamáció
     8.1.        A Kártyabirtokos panasszal élhet, amennyiben:
    –         az ÁSZF Szálláshely, vagy Elfogadó Hely általi megszegését észleli,
    –         a Szilvásvárad Kártya – álláspontja szerint jogosulatlanul – letiltásra vagy bevonásra került,
    –         a Szilvásvárad Kártyával kapcsolatos visszásságot észlel,
     8.2.        A Kártyabirtokos a panaszt – az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 3, elháríthatatlan akadály esetén annak megszűnésétől számított 3 munkanapon belül – Szilvásvárad Község Önkormányzatánál személyesen (hivatali Időben), írásban (3348 Szilvásvárad, Miskolci út 7.) vagy elektronikus úton ( Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) jelentheti be. A bejelentésben meg kell jelölni a panasz okát, az alapjául szolgáló körülményeket és a kérelmet.
     Szilvásvárad Község Önkormányzata a panaszt a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül kivizsgálja, ennek keretében hiánypótlást kérhet. A panasz kivizsgálásnak eredményéről és a megtett intézkedésekről további 2 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Kártyabirtokost.
     9.        Ügyintézés, tájékoztatás
     9.1.        A Kártyabirtokos információ-, illetve segítségkérés céljából fordulhat:
    –         Szállásadójához
    –         Turisztikai Információs Pont munkatársaihoz
    További információt a www.szilvasvarad.info.hu oldalon talál.
     9.2.         A Szilvásvárad Kártyával foglalkozó munkatársak az alábbiakról nyújtanak tájékoztatást:
    –         a Szilvásvárad Kártya igénylése, használata, érvényessége, letiltása, bevonása
    –         Elfogadó Helyek, kedvezmények mértéke
    –         esetleges akciók
    –         adatkezelés
    –         eljárás a Szilvásvárad Kártya megrongálódása, elvesztése, ellopása esetén.
     10.    Felelősségviselés
     10.1.      A Szilvásvárad Kártyával összefüggésben felmerülő károkat a Felek felróhatóságuk arányában viselik.
    10.2.      A Kártya kibocsátója nem tartozik felelősséggel a Szilvásvárad Kártyával összefüggésben a Kártyabirtokost ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következnek be:
    –         a Kártyabirtokos nem tartja be a jelen ÁSZF-ben foglaltakat,
    –         a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;
    –         a Kártyabirtokos határidőben nem veszi át a Szilvásvárad Kártyát;
    –         a Kártyabirtokos a Szilvásvárad Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja, rongálja
    –         az Elfogadó Partner a Kártyaszerződés feltételeit egyoldalúan módosította (pl. díjak, költségek, kedvezmények).
    –         az Elfogadó Partnerek szerződésszegése,
    –         az Elfogadó Partnerek szándékos és súlyos gondatlansággal okozott magatartása.
     10.3.      A Kártyabirtokos a Szilvásvárad Kártya átvételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
     10.4.      A Kártyabirtokos által a jelen ÁSZF–ben foglalt rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés Kibocsátó által történő felmondását vonhatja maga után.
     10.5.      Kibocsátó, Szállásadó, Elfogadó Partner a Kártyabirtokossal szemben együttesen felel az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságáért, megfelelő tárolásáért, továbbá gondoskodik arról, hogy az adatokat illetéktelen személyek ne ismerhessék meg.
     11.    A Kártya érvényességének megszűnése
     11.1.      A szerződés megszűnik:
    –         a Kártya lejártával
    –         a Kártyabirtokos általi felmondással,
    –         szerződésszegés esetén a Kibocsátó rendkívüli felmondásával, a felmondás közlésével,
    –         a Kártyabirtokos halálával, az erről való tudomásszerzés időpontjában,
    –         a jogosultsági feltételek megszűnésével,
    –         ha az adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kártyabirtokos hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott,
    –         ha a Kártyabirtokos a Kártyát már egy alkalommal kicserélte, és újra cserére szorul.
    –         a Szilvásvárad Kártya bevonásával.
     11.2.      A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kártya megszűnését követően:
    –         a Szilvásvárad Kártya nem használható kedvezmények igénybevételére,
    –         a Kártyabirtokos által megfizetett díjak nem követelhetőek vissza
     12.    Egyéb rendelkezések
     12.1.      A Kártyával kapcsolatban az Önkormányzat nevében az Önkormányzat kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni. Ahol jelen ÁSZF Önkormányzatot, vagy Kibocsátót említ, azon a Hivatal munkatársát is érteni kell.
     12.2.      Az Önkormányzat a Kártyabirtokos adatait alap esetben a Szilvásvárad Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, ennek elteltével külön engedély hiányában köteles az adatokat törölni.
     12.3.      A Kibocsátó fenntartja magának a jogot a kedvezmények és azok mértéke, az Elfogadó Helyek és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására.
     12.4.      A Kibocsátó, a Szállásadó, az Elfogadó Partner és a Kártyabirtokos között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.
     12.5.      A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

    1.            A Szilvásvárad Kártya Elfogadó Partnerré váláshoz az Önkormányzat, mint Kibocsátó és a szolgáltató között Szolgáltatói szerződés megkötése szükséges.
    2.            Szolgáltatói szerződés kötésére jogosult bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, magánszemély továbbá gazdálkodó szervezet, amely létesítő okirata, határozata alapján terméket értékesít és/vagy szolgáltatást nyújt.
    3.            A Szolgáltatói szerződés a jelen ÁSZF IV. számú mellékletét képező űrlap (a továbbiakban: Űrlap) kitöltését és cégszerű aláírását, az Önkormányzat részére történő átadását követően az Önkormányzat általi visszaigazolással jön létre.
    4.            Az Elfogadó Partner az Űrlaphoz köteles mellékelni 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy nyilvántartásba vételét tanúsító határozatot, továbbá a képviseleti jogosultságot igazoló aláírási címpéldányt, vagy egyéb hiteles okiratot.
    5.            Az Elfogadó Partner az Űrlap Önkormányzat részére történő átadásával a jelen ÁSZF reá vonatkozó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
    6.            Az Elfogadó Partner tudomással bír arról, hogy a Szilvásvárad Kártya igénybevételére jogosult valamennyi, Szilvásvárad Község közigazgatási határán belül működő, külön jogszabály szerint szálláshely-szolgáltatást végző szálláshelyen (a továbbiakban: Szállásadó) vendégéjszakát eltöltő bármely természetes személy külön térítés kötelezettsége nélkül.
    7.            A Szilvásvárad Kártya rendszer és a Szilvásvárad Kártya tulajdonjoga Szilvásvárad Község Önkormányzatát illeti meg.
    8.            Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az általa üzemeltetett vállalkozás (Elfogadó Hely) a Szilvásvárad Kártya rendszer elfogadóhelyeként, a Szolgálgatói szerződés időtartama alatt a szolgáltatás és/vagy termék ellenértékéből az általa az Űrlapon megadott mértékű kedvezményt nyújt az érvényes Szilvásvárad Kártyával rendelkező és a kedvezményt igénybe venni kívánó Kártyabirtokos számára.
    9.            Az árkedvezmény mértéke az Űrlapon rögzített %-os vagy egyéb módon szabályozott árengedmény, amely a Kártyabirtokos által igénybe vett termékek/szolgáltatások összértékéből kerül levonásra.
    10.        Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az árengedmény során az aktuálisan érvényes árlista alapján kiszámított árat veszi alapul.
    11.        Az Elfogadó Partner a 10. pontban említett árat oly módon köteles nyilvánosságra hozni, hogy minden esetben bárki számára egyértelműen ellenőrizhető legyen az igénybevétel időpontjára vonatkozó kedvezmény nélküli ár, valamint a Kártyabirtokos számára nyújtott kedvezmény mértéke is.
    12.        A kedvezmények nyújtását alsó összeghatárhoz, illetve mennyiséghez kötni tilos, azonban a fizetési módot meghatározhatja az Elfogadó Partner (pl. készpénz- és bankkártyás fizetés esetén).
    13.        Hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. – esetén kedvezmény nyújtása nem kötelező az Elfogadó Partner részéről.
    14.        Az Elfogadó Partner vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a kártyarendszer jó hírének megőrzése érdekében, továbbá vállalt kötelezettségeiről minden érintett és a Kártyabirtokossal kapcsolatba kerülő munkatársát időben tájékoztatja, betanítja.
    15.        Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az Elfogadó Helyen a kártyarendszerben való tagságát jelölő Szilvásvárad Kártya elfogadóhely matricát jól látható helyre (bejárat és pénztárgép) kihelyezi, illetve az esetleges sérült matrica tényéről az Kibocsátót értesíti.
    16.        A kedvezményt a Kártyabirtokos a Szilvásvárad Kártya előzetes (az ellenérték kiegyenlítését megelőző) bemutatásával – a szolgáltatás és/vagy termék ellenértékének kiegyenlítésekor azonnali árkedvezmény formájában érvényesítheti. Megilleti továbbá a kedvezmény a Kártyabirtokossal együtt érkező, a Szilvásvárad Kártyán szereplő további maximum 3 főt is abban az esetben, ha a Kártyabirtokos ezen személyek fogyasztását is (pl.: vendéglátás, taxi, stb.) saját számlája terhére fizeti meg.
    17.        Az Elfogadó Hely a kedvezmény igénybevételét megelőzően jogosult és köteles a Szilvásvárad Kártyát használni kívánó személy, illetve magának a Kártyának a jogosultságát ellenőrizni. Ennek érdekében jogosult és köteles a Kártyát, valamint a Kártyabirtokos vagy ekként a kedvezményt igénybe venni kívánó személy azonosításához szükséges okmányt elkérni és az adatok összevetése útján a jogosultságot megállapítani, ezt követően az okmányokat köteles visszaszolgáltatni.
    18.        Az Elfogadó Hely kizárólag érvényes Szilvásvárad Kártyával rendelkező Kártyabirtokos részére nyújthat kedvezményt.
    19.        Az Elfogadó Hely – jegyzőkönyv felvétele mellett – köteles a részére bemutatott Szilvásvárad Kártyát bevonni és az Önkormányzat részére haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül átadni, amennyiben megállapításra kerül, hogy:
    –          a Szilvásvárad Kártyát nem az arra jogosult használja,
    –          a Szilvásvárad Kártya érvényességi ideje lejárt,
    –          a Kártyabirtokos súlyosan megsérti a Kártyaszerződés rendelkezéseit.
     20.        Amennyiben a Szilvásvárad Kártya érvényességi ideje lejárt, úgy az Elfogadó Hely köteles erre felhívni a Kártyabirtokos figyelmét, azonban a Szilvásvárad Kártya bevonására nem kerülhet sor.
    21.        A Szolgáltatói szerződés határozatlan időtartamra jön létre. Az Elfogadó Partner a Szolgáltatói szerződést jogosult a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül, 60 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondás időtartama alatt az Elfogadó Partner köteles a kedvezmények nyújtására.
    22.        Az Önkormányzat jogosult a Szolgáltatói szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Elfogadó Partner súlyosan megszegi a Szolgáltatói szerződésben foglaltakat. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
    –          a Kártyabirtokos részére nem vagy nem az előre meghirdetett mértékű kedvezményt nyújtja
    –          olyan személy részére nyújt kedvezményt, aki nem rendelkezik érvényes Szilvásvárad Kártyával
    –          a Szilvásvárad Kártya matricát felszólítást követően sem helyezi ki
    –          a Szilvásvárad Kártya rendszer jó hírét sértő magatartást tanúsít
    –          vele szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indult, vagy ilyet kezdeményeztek, illetve ilyen eljárás indítását maga kezdeményezte.
     23.        Az Elfogadó Partner köteles haladéktalanul tájékoztatni az Önkormányzatot, amennyiben bármely okból a vállalt kedvezmény nyújtására nem képes, annak nyújtását felfüggesztette, szünetelteti vagy beszüntette. Az ennek elmulasztásából eredő kárt köteles megtéríteni.
    24.        Az Elfogadó Partner vállalja, hogy a Szolgáltatói szerződés megszegésével a Kártyabirtokosnak, illetve az Önkormányzatnak okozott valamennyi kárt megtéríti.
    25.        Az Elfogadó Partner hozzájárul ahhoz, hogy az Űrlapon szereplő adatait az Önkormányzat a kártyarendszer működéséhez szükséges célból és ahhoz kötötten, továbbá statisztikai célra felhasználja. Így különösen hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozás (Elfogadó Hely) nevét, címét, tevékenységi körét, nyitvatartási idejét, a vállalt kedvezmények körét és mértékét az interneten, illetve egyéb nyilvános helyeken reklám céljából közzétegye.
    26.        Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására.
    27.        Az Önkormányzat és az Elfogadó Partner között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.
    28.        Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az általa működtetett Elfogadó Hely mindenkor a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően jár el a Szilvásvárad Kártya használata során.
    29.        A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), Szilvásvárad Község Önkormányzatának „A Szilvásvárad Kártyáról” szóló 15/2011.(11.30) sz. rendelete, továbbá magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

© 2017 Szilvásvárad Önkormányzat. Minden jog fenntartva. Designed by swebdesign.hu
JA K2 Filter and Search - модуль joomla Продвижение

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.